Miner

Komma igång med miner

Översikt

Efter installationen av miner hamnar du på en översiktlig vy. } När miner startas läser den in Jobb och Anslutningar. Därefter listas alla Jobb som rader i tabellen. Via den vänstra panelen får se och redigera minerns grundkonfiguration, anslutningar, samt ladda ned loggfiler och ta backup av minerns konfiguration.

Använd gärna backupfunktionen ofta, exempelvis innan du påbörjar förändring eller uppdatering av ett jobbs inställningar. Backupfunktionen laddar ned en kopia av minerns inställningar som en zip-fil, som du kan spara på ditt system. Om du behöver återställa en backup, behöver du just nu hjälp av oss på iquest. Vi planerar att införa en återställningsfunktion i kommande versioner av miner.

Anslutningar

Du kan skapa nya anslutningar genom att klicka på plusknappen längst ned till höger på översiktssidan och därefter välja alternativet ”Anslutning”. Du kan även klicka på pennsymbolen uppe till vänster på översiktssidan, till höger om rubriken ”anslutningar”. Därefter startar en guide som låter dig välja typ av anslutning och ange nödvändiga uppgifter med hjälp av ett formulär som skiljer sig åt beroende av vald anslutningstyp.

Om du vill redigera befintliga anslutningar, får du gå via den vänstra panelen och pennsymbolen till höger om rubriken ”Anslutningar”.

Jobb

Nya jobb konfigureras genom att klicka på plussymbolen nere till höger på översiktssidan.

Redigering av befintliga jobb sker genom att först stoppa jobbet via översiktssidan, och därefter klicka på jobbet och därefter klicka sig in i jobbet för att göra ändringar och justeringar, genom att klicka på tabellraden för jobbet på översiktssidan.

Glöm inte att starta jobbet igen, efter att ha gjort dina ändringar.

I miner skiljer vi mellan fyra typer av jobb. Idag redovisas jobb av typen Poller för sig, medan Miner och Exporter visas i samma tabell. I kommande versioner av miner, kommer samtliga jobb att visas via en och samma tabell och jobbtyperna ”Miner” och ”Poller” kommer successivt att bakas ihop i smarta generella Jobb som kombinerar funktionerna hos ”Miner” och ”Poller”, beroende av de möjligheter som finns hos datakällan.

Miner

Vissa datakällor har egna databaser med historiklagring och tillåter bulkhämtningar av data. Med en bulkhämtning (eller batchhämtning) menas att minern kan koppla upp sig vid valfri tidpunkt och fråga efter all data som har lagrats i datakällan sedan senaste hämtningen. Förutsatt att datakällan (exempelvis ett överordnat styrsystem) kontinuerligt lagrar data från anslutna system (exempelvis DUC/PLC), så kan en minerinstans som körs inom ett annat nätverk (exempelvis inom en molnmiljö), koppla upp sig med jämna mellanrum och ladda över önskat urval av data som har lagrats inom datakällan.

Dylika jobb, som kan hämta bulkdata, kallar vi för ”miners”. Vi är medvetna om att det kan uppstå viss förvirring eftersom själva produkten också kallas för miner

Poller

Om datakällan inte har en egen databas, alternativt inte har stöd för bulkhämtning av data, kan minern kontinuerligt och enligt inställda intervaller, läsa av varje datapunkt, bygga en egen databas samt ladda över dataavläsningarna till Orbiq. Vi pratar då om att plocka ”polla” datapunkterna i jobbet. I anslutning till varje körcykel, går miner igenom samtliga datapunkter och läser av värden från datakällan i enlighet med inställd intervall. I pollerjobb finns det möjlighet att anpassa läsfrekvens och sparintervall med hjälp av följande inställningar som kan anges för var och en av datapunkterna i ett jobb.

poll_interval_sec: Pollningsintervall

Anger hur ofta data ska läsas från datapunkten. Anges i hela sekunder.

cov: ChangeOfValue

Anger hur stor förändringen av datapunktens värde ska vara, i relation till det senast sparade värdet, för att nytt värde ska sparas. Kan anges i decimalformat (OBS! Använd punkt som decimaltecken) om cov anges via import/export av CSV-filer.

minimal_save_interval: Största "hålet" mellan två sparade avläsningar i databasen

Anger maxtiden som ska gå mellan två sparade värden och anges i sekunder. minimal_save_interval rekommenderas att anges, om ni väljer att använda ChangeOfValue. Tänk er exempelvis, att en poller läser av statusen för en pumps driftindikering, där pumpen är i drift i flera dygn. Om vi inte använder ”minimal_save_interval” tillsammans med ”cov”, så kommer miner endast att spara värden när pumpen slås på/av. I en visualisering som endast visar den senaste veckan, kommer då driftindikeringen att se ut att sakna data.

Exporter

Exporterjobb är en typ av Minerjobb, där dataströmmen går åt motsatt håll. Data hämtas då från Orbiq och skickas till en extern datakälla.

Writer

Jobb av typen Writer kan integreras i andra jobb, där miner stödjer skrivning till den aktuella datakällan.

Quality Stamp (qstamp)

Varje värde för en datapunkt skickas med en stämpel som informerar om kvalitén på värdet. Nedan listas samtliga qstamps som skickas med avläsningarna:

  0: unknown
  1: good
  2: bad, sending interpolated value
  3: bad, sending null
  4: bad, sending last good value